Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

De Nederlandse taal is de enige omgangstaal van rechtswege in de veiling.

Vin.auction ( Angu bvba ) is enkel en alleen lasthebber en aldus geen eigenaar van de goederen.

De verkoping heeft plaats tegen contante betaling, per bankkaart of creditkaart. De extra kosten bij deze worden door de koper betaald.

De goederen en wijnen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, met alle eventuele gebreken en fouten van omschrijving.

De bieder/koper wordt geacht het gekochte te hebben onderzocht qua aard, natuur, echtheid en staat. Indien hij biedt/koopt zonder voorafgaand onderzoek, zal hij geacht worden dit op eigen risico te hebben gedaan. In ieder geval gaat het risico voor beschadiging of risico van het gekochte onmiddellijk na de toewijzing over op de kopers.

De loten beschreven in de catalogus worden aangenomen als indicatief en kunnen nooit als bindend worden beschouwd.

De schatting van de loten zijn gebaseerd op marktconforme prijzen en zijn puur indicatief en exclusief commissie. De schatting is steeds voor het lot in zijn geheel.

Indien ten gevolge van fouten of ten gevolge van andere oorzaken loten niet aanwezig of incorrect mochten zijn, is er geen enkel verhaal mogelijk op de lasthebbers met name Vin.auction ( Angu bvba ). Zij vormen geen reden tot koop-ontbinding. De bieder/koper weet aldus dat bij de verkoping geen verhaalrecht is wegens gebreken van de koopwaar (art. 1649 B.W.) en evenmin uit hoofd van de benadeling (art. 1648 B.W.)

De toegewezene zal de hoogst en laatst biedende zijn en zal na betaling hiervan eigenaar van het lot worden. Elk bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk.

De kosten op de afslagprijs bedragen 17% inclusief btw.

Alle loten worden verkocht onder de margeregeling met uitzondering van de loten gemarkeerd met 'Op dit lot is 21% aftrekbare BTW verschuldigd'

Indien een lot aangeduid wordt met 'op dit lot is 21% BTW aftrekbare BTW verschuldigd' is de afslagprijs exclusief 14,05% kosten + 21% recupereerbare btw ( btw wordt geheven op de afslagprijs vermeerderd met de 17% kosten )

Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte loten, die met de meeste zorg bewaard blijven, voor rekening en risico van de bieder/koper en is elke klacht uitgesloten. De aangekochte loten dienen betaald en afgehaald te worden binnen 5 dagen na de veiling, op telefonische afspraak. De loten niet tijdig betaald en afgehaald door de koper worden op risico en kosten van de koper in bewaring gehouden. Deze kosten bedragen € 1,50 per lot en per dag. De goederen kunnen slechts na de verkoping betaald en afgehaald worden.

Elke bieder/koper wordt verondersteld voor eigen rekening te handelen en is persoonlijk verantwoordelijk voor de opdrachten die hij voor derden zou uitvoeren of voor de loten die hij als mandataris zou kopen.

In geval twee of meer personen bij de toewijzing een zelfde lot opeisen of indien moeilijkheden van welke aard ook zouden oprijzen bij de toewijzing, zal het betwiste lot onmiddellijk terug in veiling worden gebracht.

De volgorde van de catalogus wordt gevolgd, doch houdt Vin.auction ( Angu bvba ) zich het recht voor loten samen te voegen of de volgorde van loten te wijzigen, loten uit de veiling te nemen en over de loten aanvullende of afwijkende informatie te verschaffen.

Biedingen worden geaccepteerd na geverifieerde inschrijving. Vin.auction ( Angu bvba ) behoudt zich het recht voor om eventueel een borg te vragen. Vin.auction ( Angu bvba )  belast zich bied/kooporders op te nemen. Om zeker te zijn dat deze orders worden aanvaard, dient dit te gebeuren uiterlijk een uur voor aanvang van de veiling. Nadien worden deze niet meer aanvaard.

Alle formaliteiten zoals transport, btw, vervoerdocumenten douane, blijven ten laste van en ten volle verantwoordelijkheid van de koper. Vin.auction ( Angu bvba ) kan desgewenst vervoer van de gekochte waar organiseren tegen vergoeding. Bij eventuele geschillen, zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Online bieden

Na succesvolle registratie kunt u gaan bieden op de loten van de veiling welke online staat.

De veiling start op het moment dat het online bieden mogelijk ( duurtijd negen dagen ) is. De veiling eindigt ( lot per lot ) op de opgegeven datum en tijdstip.

Elk lot sluit definitief af op het moment dat wordt aangegeven bij de omschrijving van ditzelfde lot. De loten zijn zo zorgvuldig mogelijk omschreven en waar wij het nodig achten staat er ook een foto bij, wilt u extra foto’s vraagt u dit gerust. Let op de afkortingen en de niveau omschrijvingen, informatie en verklaringen ziet u aan de rechterzijde van uw beeldscherm in het veilingmenu.

Bij het aflsuiten van een lot ziet u of uw biedingen succesvol waren. Vervolgens vragen wij u om binnen 5 werkdagen uw rekening te voldoen. Wijnen kunnen u ook aangeleverd worden ( vraag vrijblijvend naar de voorwaarden )

Algemene en bijzondere consignatievoorwaarden

Tenzij afzonderlijk vermeld, gebeurt de vrijwillige openbare verkopen tegen hieronder vermelde voorwaarden:

Vin.auction ( Angu bvba ) organiseert openbare verkopingen onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, en handelt steeds en uitsluitend als lasthebber, en handelt nooit als verkoper, koper of eigenaar, met betrekking tot alle voor verkoop ingebrachte goederen en wijnen.

 1. De lastgever (de verkoper) verklaart dat de ingebrachte wijnen en goederen zijn eigendom zijn, of zoniet, wel de toelating heeft om het lot voor de eigenaar te verkopen
 2. De lastgever draagt zelf de volle verantwoordelijkheid wat betreft het eigendom, de authenticiteit, de juistheid van de gegevens en de aard en de staat van de ingebrachte wijnen voor het geval er na de verkoop hieromtrent betwisting zou ontstaan. Hij verbindt er zicht toe Vin.auction ( Angu bvba ) te vrijwaren van elk mogelijk rechtsgeding.
 3. De lasthebber Vin.auction ( Angu bvba ) genaamd neemt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende authenticiteit, labels, merken en jaartallen van de flessen. De volle verantwoordelijkheid op burgerlijk en strafrechterlijk vlak ligt bij de lastgever.
 4. De lastgever heeft het recht, bij inlevering van een lot een ‘reserveprijs’ te plaatsen: dit is een minimum hamerprijs (commissie inbegrepen) waarvoor een lot als verkocht mag beschouwd worden. Nochtans houdt de veiling meester zich het recht voor, een afwijking van maximaal 10% toe te passen op de ‘reserveprijs’. Wanneer er geen minimum afslagprijs schriftelijk wordt overeengekomen tussen de lastgever en lasthebber, is dit een lot dat verkocht wordt zonder prijsreserve, t.t.z. “aan de hoogste biedende”. Wanneer de lastgever een nettoprijs eist, wordt enkel deze nettoprijs uitbetaald zonder dat hij aanspraak kan maken op de meerprijs.
 5. Bij effectieve toewijzing (de verkoop) is de lastgever een commissie verschuldigd aan Vin.auction ( Angu bvba ). Deze commissie is variabel naargelang de aard, het niveau, de hoeveelheid van de ingebrachte goederen. Deze commissie word afgesproken tussen de lastgever en Vin.auction ( Angu bvba ). De commissie wordt afgetrokken van de hamerprijs.
 6. Vin.auction ( Angu bvba ) bepaalt zelf de datum die volgens haar het meest geschikt is om de wijnen in veiling te brengen. Vin.auction ( Angu bvba ) verplicht zich ertoe de in consignatie gegeven goederen binnen de zes maanden, uiterlijk na de datum van in consignatieneming van de goederen, in veiling te brengen.
 7. De lastgever zal worden uitbetaald na afhouding van een eventueel commissieloon en eventuele kosten na voorlegging van huidig document. Tevens zullen ten laatste op die dag de ingehouden wijnen worden afgehaald door de lastgever. De ingebrachte wijnen, die niet zijn toegewezen, worden eventueel bewaard en afgehaald op eigen risico en gevaren en onder de volle verantwoordelijkheid van de lastgever. Indien niet afgehaald na de gestelde uitbetalingdatum word er forfaitair een schadevergoeding van  €1,50 per dag en per lot aangerekend.
 8. Bij eventuele ophaling van de wijnen door Vin.auction ( Angu bvba ) of een aangestelde, ten huize en op vraag van de lastgever, gebeurt dit onder de volledige verantwoordelijkheid van de lastgever. Alle nodige documenten voor dit transport worden geleverd door de lastgever. Bij ongeval, breuk, waterschade enz. tijdens transport neemt Vin.auction ( Angu bvba ) geen enkele  verantwoordelijkheid, zowel op burgerlijk- als stafrechtelijk vlak.
 9. Indien de koper op de veiling om een of andere reden de door hem aangekochte wijnen weigert af te halen of te betalen, zal het veilinghuis de lastgever slechts uitbetalen na een eventuele latere verkoping, (rouwkoop genaamd) rekening houdend met de eerste uitspraak. Geen enkel verhaal bestaat er dan bij eventueel prijsverschil.
 10. Vin.auction ( Angu bvba ) kan nooit verantwoordelijk gesteld worden indien zal blijken dat voor, na of tijdens de veiling flessen lekken of kurken zich verplaatst hebben, dit valt onder de verantwoordelijkheid van de lasthebber.
 11. Vin.auction ( Angu bvba ) zal de uiterste zorg besteden aan de aan hen toevertrouwde loten; nochtans kan Vin.auction ( Angu bvba ) niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele beschadiging, breuk, diefstal of ontvreemding voor, tijdens en na de veiling.
 12. De lastgever heeft maximaal zes maanden na de veiling de tijd om de opbrengst en de niet verkochte loten te innen. Nadien wordt er geen uitbetaling meer gedaan. De opbrengst en de niet verkochte loten worden dan eigendom van Vin.auction ( Angu bvba )
 13. De lastgever dient steeds te vermelden of hij al dan niet BTW plichtig is, alle mogelijk fiscale gevolgen hiervan zijn voor rekening van deze lastgever.
 14. Alle mondelinge afspraken die niet schriftelijk door Vin.auction ( Angu bvba ) bevestigd worden, bestaan niet.
 15. Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd.